Hướng dẫn đăng nhập cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo csdl.moet.gov.vn

Cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo là tập hợp dữ liệu số hóa thông tin quản lý về giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và quản lý. Sau đây, Trường Cao Đẳng Kiên Giang xin chia sẻ cách đăng nhập cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo, mời quý bạn đọc cùng tham khảo.

1. Cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo là gì?

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT định nghĩa cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo như sau: Cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo là tập hợp dữ liệu số hóa thông tin quản lý về giáo dục và đào tạo (gồm dữ liệu về trường học, dữ liệu về lớp học, dữ liệu về cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên, giảng viên, và nhân viên, dữ liệu về người học, dữ liệu về chương trình giáo dục, dữ liệu về cơ sở vật chất trường học và các dữ liệu liên quan khác) do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và quản lý.

Theo đó, cơ sở dữ liệu về giáo dục bao gồm thông tin về mạng lưới cơ sở giáo dục, thông tin cơ bản về giáo viên, giảng viên, về quá trình học tập, kết quả học tập của học sinh, sinh viên…

Mục đích của việc xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) là để cải thiện hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về GD&ĐT, bao gồm báo cáo, thống kê, giám sát, cảnh báo, dự báo và thanh tra, dựa trên nền tảng dữ liệu lớn và công nghệ số. Đồng thời, nó cũng thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị, quản lý giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng kinh tế số, xã hội số và chính phủ số theo định hướng của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

Để nâng cao chất lượng trong việc hỗ trợ các đơn vị sử dụng các hệ thống báo cáo của Bộ GDĐT, Cục CNTT đã phát triển và thử nghiệm hệ thống hỗ trợ trực tuyến. Hệ thống này cung cấp công cụ tiện lợi để các đơn vị gửi yêu cầu và trao đổi thông tin với bộ phận hỗ trợ, giúp giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh, đảm bảo tiến độ báo cáo của các đơn vị theo yêu cầu của Bộ.

Các chức năng chính của hệ thống:

– Tìm kiếm, xem các hỏi-đáp thường gặp;

– Gửi, quản lý các hỏi đáp mới;

– Trao đổi trực tuyến;

– Gửi, quản lý các góp ý mới;

– Xem hướng dẫn sử dụng các hệ thống phần mềm (báo cáo EMIS, báo cáo Đề án NNQG…).

2. Nội dung của cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo

Danh mục cơ sở dữ liệu về Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã được xây dựng và cung cấp thống nhất trong toàn ngành, bao gồm các cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học và giáo dục khác. Cụ thể:

* Cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non bao gồm các thông tin sau:

-Thông tin về mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, bao gồm thông tin về các cơ sở giáo dục, loại hình giáo dục, các điểm trường chính và các điểm trường khác (nếu có), và các thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về lớp học, bao gồm danh sách lớp học, lớp học theo nhóm tuổi, lớp ghép, lớp học 2 buổi/ngày, lớp học bán trú, chương trình giáo dục và các thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về đội ngũ, bao gồm thông tin cơ bản của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, trình độ chuyên môn, quá trình đào tạo và bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, trình độ tin học, ngoại ngữ, đánh giá chuẩn nghề nghiệp và các thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về người học, bao gồm hồ sơ lý lịch, kết quả của quá trình học tập, nuôi dưỡng, sức khỏe của trẻ và các thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về cơ sở vật chất và trang thiết bị, bao gồm thông tin cơ bản về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em và các thông tin khác theo quy định.

– Thông tin tài chính, bao gồm thông tin cơ bản về nguồn lực tài chính được cung cấp (nguồn thu), các khoản chi và các thông tin khác.

– Các thông tin khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

* Cơ sở dữ liệu về giáo dục phổ thông (bao gồm thông tin về các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông), bao gồm các phần sau:

– Thông tin về mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm thông tin về cơ sở giáo dục, loại hình giáo dục, các thông tin về điểm trường chính, các điểm trường (nếu có) và các thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về hệ thống lớp học, bao gồm thông tin cơ bản về danh sách lớp học, lớp ghép, lớp học 2 buổi/ngày, lớp học bán trú, lớp học ngoại ngữ, lớp có học sinh học hòa nhập và các thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về đội ngũ, bao gồm thông tin cơ bản của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân viên về thông tin chung, trình độ chuyên môn, quá trình đào tạo và bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, trình độ tin học, ngoại ngữ, đánh giá chuẩn nghề nghiệp và các thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về người học, bao gồm thông tin về hồ sơ lý lịch, quá trình học tập, kết quả học tập, kết quả đánh giá năng lực – phẩm chất, rèn luyện, sức khỏe và các thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về cơ sở vật chất và trang thiết bị trong cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm thông tin cơ bản về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các thông tin khác theo quy định.

– Thông tin tài chính, bao gồm thông tin cơ bản về nguồn lực tài chính được cung cấp (nguồn thu), các khoản chi và các thông tin khác theo quy định.

– Các thông tin khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

* Thông tin trong Cơ sở dữ liệu về giáo dục thường xuyên bao gồm:

– Thông tin mạng lưới các cơ sở giáo dục thường xuyên, bao gồm: Thông tin về cơ sở giáo dục chính và các cơ sở giáo dục khác (nếu có), loại hình giáo dục và các thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về hệ thống lớp học, gồm: Thông tin cơ bản về danh sách lớp học, loại lớp, hình thức học tập, chương trình học, hướng nghiệp và dạy nghề, bán trú và các thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về đội ngũ, bao gồm: Thông tin cơ bản của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân viên về thông tin chung, trình độ chuyên môn, quá trình đào tạo và bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, trình độ tin học, ngoại ngữ, đánh giá chuẩn nghề nghiệp và các thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về học sinh, bao gồm: Thông tin về hồ sơ lý lịch, quá trình học tập, kết quả học tập, rèn luyện, sức khỏe và các thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về cơ sở vật chất và trang thiết bị trong cơ sở giáo dục thường xuyên, bao gồm: Thông tin cơ bản về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các thông tin khác theo quy định.

– Thông tin tài chính, bao gồm: Thông tin cơ bản về nguồn lực tài chính được cung cấp (nguồn thu), các khoản chi và các thông tin khác theo quy định.

– Các thông tin khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

* Cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học bao gồm thông tin về: Mạng lưới cơ sở giáo dục đại học Danh mục ngành đào tạo Chương trình đào tạo Đội ngũ cán bộ Người học Khoa học công nghệ Cơ sở vật chất và trang thiết bị Tài chính Hợp tác quốc tế và doanh nghiệp.

3. Hướng dẫn đăng nhập cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo

* Hướng dẫn đăng nhập cơ sở dữ liệu ngành giáo dục mầm non

Bước 1: Mở trang CSDL.moet.gov.vn trên trình duyệt của bạn.

Bước 2: Đăng nhập Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo. Chọn đúng phân hệ dành cho cấp Mầm non.

Bước 3: Giao diện đăng nhập hiển thị, nhập thông tin Tài khoản và lựa chọn thông tin của đơn vị tại hộp chọn Thông tin đơn vị. Sau khi cập nhật xong thông tin đơn vị, người dùng nhập mã xác nhận vào ô Nhập mã xác nhận. Trong đó:

* TÀI KHOẢN CỦA BẠN

– Ô đầu tiên: Nhập tên đăng nhập.

– Ô thứ 2: Nhập mật khẩu.

* THÔNG TIN ĐƠN VỊ

– Chọn tỉnh: ABC

– Chọn cấp: Mầm non

– Chọn phòng giáo dục huyện: XXX

– Chọn trường: Trường mần non A

– Nhập mã chữ màu đen ở bên phải (chữ in hoa)

– Tích chọn lưu thông tin đơn vị đăng nhập

Khi nhập xong thông tin, nhấn chọn nút Đăng nhập.

Bước 4: Đăng nhập thành công giao diện hiển thị như sau:

* Hướng dẫn đăng nhập cơ sở dữ liệu ngành giáo dục Tiểu học

Bước 1: Mở trình duyệt web firefox 3.5 trở lên (hoặc Internet Explorer 7.0, Chrome).

Bước 2: Chọn đúng phân hệ dành cho cấp Tiểu học.

Bước 3: Giao diện đăng nhập hiển thị, người dùng nhập thông tin Tài khoản và lựa chọn thông tin của đơn vị tại hộp chọn Thông tin đơn vị. Sau khi cập nhật xong thông tin đơn vị, người dùng nhập mã xác nhận vào ô Nhập mã xác nhận. Khi nhập xong thông tin, nhấn chọn nút Đăng nhập.

Bước 4: Đăng nhập thành công giao diện hiển thị như sau:

* Hướng dẫn đăng nhập cơ sở dữ liệu ngành giáo dục THCS, THPT

Cách đăng nhập cơ sở dữ liệu ngành giáo dục THCS và THPT, giáo dục thường xuyên thực hiện tương tự với những thao tác trên.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Trường Cao Đẳng Kiên Giang liên quan đến vấn đề: Hướng dẫn đăng nhập cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo csdl.moet.gov.vn. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: [email protected] để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Trường Cao Đẳng Kiên Giang.

Anh Ngữ Quốc Tế ISEC

Hãy gặp gỡ giáo viên tiếng Anh của chúng tôi - đam mê, giàu kinh nghiệm và tận tụy trong việc truyền cảm hứng cho học sinh với kỹ năng ngôn ngữ mở ra cánh cửa đến vô số cơ hội.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button